THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 6281/QĐ-ĐHTV, ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2020 - 2021,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 3 năm 2021, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 6 năm 2021 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 07/6/2021.

Ngày thi tốt nghiệp: 19 và 20/6/2021.

Nhằm thực hiện tốt kế hoạch thi tốt nghiệp đề ra theo đúng tiến độ, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên thuộc các trường hợp trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                   Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.