THÔNG BÁO

Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương,

nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018

   Căn cứ Thông báo số 30/TB-UBND ngày 13/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2018,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo về việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ như sau:

   1. Treo cờ Tổ quốc: Các khu hành chính và các Chi nhánh thuộc Trường Đại học Trà Vinh treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng, đúng qui định, từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2018 đến hết ngày 01/5/2018.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.