THÔNG BÁO

Về việc thi lại tốt nghiệp cho sinh viên các khóa trước

và Sinh viên các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 3587/KH-ĐHTV, ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức công tác Tuyển sinh và Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng năm 2020,

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên thi tốt nghiệp chưa đạt ở kỳ thi lần trước và các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2020, nếu có nhu cầu đăng ký thi lại tốt nghiệp đợt thi tháng 12 năm 2020 đến Phòng Đào tạo nộp phiếu đăng ký dự thi lại tốt nghiệp từ ngày thông báo đến hết ngày 26/11/2020.

Ngày thi tốt nghiệp: 05/12 và 06/12/2020

Để kế hoạch thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm và sinh viên thuộc các trường hợp trên thực hiện đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                   (Đã ký)

                                                                                   Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.