THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

tại các phòng máy tính khu 1

   Căn cứ vào công văn số 1556/UBND-HĐT, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng IV lên hạng III năm 2018 tỉnh Trà Vinh,

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, sinh viên của Trường được tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập với thời gian và địa điểm như sau:

          - Thời gian: Ngày 27/12/2018 (kể cả buổi tối)

          - Địa điểm:

    • Từ phòng C11.301 đến phòng C11.312;
    • Từ phòng C71.103 đến phòng C71.107.   

   Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập trở lại bình thường.

  Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo đến giảng viên thỉnh giảng biết và thực hiện theo thông báo nghỉ học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                       Thạch Thị Dân

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.