THÔNG BÁO

Về việc rà soát, điều chỉnh cố vấn học tập các khoá trước và phân công cố vấn

học tập đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy

khóa tuyển sinh năm 2020

Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021;

Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các khoa về việc phân công cố vấn học tập và thay đổi, điều chỉnh cố vấn học tập các khóa trước, cụ thể như sau:

1.  Rà soát, điều chỉnh việc phân công cố vấn học tập các khóa trước

             Trưởng các khoa rà soát, điều chỉnh lại các trường hợp giảng viên là cố vấn học tập đang đi học tập trung hoặc có quyết định trúng tuyển nhập học hoặc các lý do khác thôi tham gia cố vấn học tập, kể từ học kỳ I năm học 2020-2021 (nếu có), lập danh sách gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 10/9/2020 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản).

          2.  Phân công cố vấn học tập khóa tuyển sinh năm 2020

            Khoa lựa chọn, đề cử các giảng viên hoặc cán bộ quản lý của khoa có ít nhất 1 năm tham gia giảng dạy hoặc quản lý để thực hiện nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp thuộc khoa quản lý, lập danh sách gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 30/9/2020 (theo mẫu file đính kèm và bằng văn bản).

Người nhận: Cô Dương Mộng Thu hoặc E- mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Đề nghị các Khoa thực hiện theo tinh thần thông báo này./.                                                                                    

                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG          

                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                      (Đã ký)

                                                                        Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.