THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2017

    Căn cứ công văn số 3109/UBND-KGVX ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2017 của đồng bào Khmer;

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên như sau:

   Tất cả công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày (19, 20, 21/9/2017).

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.