THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND ngày 26/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau:         

Học sinh, sinh viên, học viên được nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày theo qui định: ngày 02/4/2020 (thứ Năm).

Học sinh, sinh viên, học viên nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương cần lưu ý như sau:

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, không tham gia các tệ nạn xã hội.

- Chấp hành tốt Luật giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tham gia giao thông.

- Thực hiện các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến học sinh, sinh viên, học viên biết, thực hiện.

                                                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                        Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.