THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch giảng dạy và học tập trực tuyến

đối với sinh viên các lớp hệ chính quy

     Căn cứ công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các phương thức đào tạo từ xa (ĐTTX), đào tạo trực tuyến ứng phó với dịch bệnh Covid-19;

     Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên các lớp hệ chính quy phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung để triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến, cụ thể như sau:

     1. Đối với khoa, bộ môn, cố vấn học tập

         v  Đối với khoa, bộ môn

           - Tổng hợp số lượng sinh viên có/sẽ có các thiết bị tham gia việc học trực tuyến (theo mẫu đính kèm –BM2, BM3); riêng đối với sinh viên năm cuối, chỉ tổng hợp đối với sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp.

             - Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, học phần lý thuyết do nhiều giảng viên cùng giảng dạy, các học phần do giảng viên thỉnh giảng đảm nhận, đề nghị khoa, bộ môn tổng hợp đề xuất giảng viên tham gia giảng dạy trực tuyến.

             - Các số liệu báo cáo trên gửi phòng Đào tạo tổng hợp trước ngày 25/3/2020.

          v  Cố vấn học tập

            - Lập danh sách khảo sát sinh viên hiện có/sẽ có các thiết bị cá nhân tham gia học trực tuyến; riêng đối với sinh viên năm cuối, chỉ khảo sát đối với sinh viên học các học phần thay thế tốt nghiệp (mẫu khảo sát đính kèm - BM1). Cố vấn học tập khảo sát thông tin sinh viên thông qua email, zalo, điện thoại trực tiếp…

           - Thời gian khảo sát từ ngày thông báo đến hết ngày 20/3/2020 (gửi kết quả khảo sát về văn phòng khoa tổng hợp).

     2. Đối với phòng, ban chức năng

        - Phòng Khảo thí: các khoa phối hợp với phòng Khảo thí, xây dựng các phương án hợp lý để tổ chức đánh giá quá trình và thi kết thúc học phần.

      - Phòng Đào tạo: chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan (Ban Phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin, phòng Quản trị thiết bị, Viện Phát triển Nguồn lực… ) để tổ chức triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến.

       - Ban Phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin:

        + Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Công tác sinh viên – học sinh, cố vấn học tập… xây dựng kế hoạch hướng dẫn sử dụng công cụ giảng dạy, học tập trực tuyến cho giảng viên và sinh viên.

          + Phối hợp với các đơn vị chức năng (Viện Phát triển Nguồn lực, phòng Đào tạo…) phân công viên chức trực các đường dây nóng để giải đáp, hỗ trợ kịp thời về mặt kỹ thuật cho giảng viên và sinh viên trong quá trình giảng dạy và học tập trực tuyến.

     3. Tổ chức thực hiện

         3.1. Công tác chuẩn bị

              Để thực hiện việc giảng dạy, học tập trực tuyến, giảng viên và sinh viên cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:

             - Đối với giảng viên: Nội dung bài giảng, các tập tin chuẩn bị trình chiếu phải được lưu với định dạng file.pdf, file Word, file Excel…

             - Đối với sinh viên: Chuẩn bị máy tính kết nối Internet khi tham gia học trực tuyến, tai nghe có micro để trao đổi với giảng viên khi cần.

         3.2. Thời gian tổ chức giảng dạy trực tuyến (dự kiến):

             - Đối với sinh viên năm cuối ngay sau khi lịch thực tập tốt nghiệp cuối khóa kết thúc (lịch học sẽ được thông báo cụ thể sau).

                - Đối với sinh viên các khóa còn lại lịch học sẽ được thông báo cụ thể sau.

       3.3. Phân công phòng Đào tạo phối hợp với Ban phát triển Hệ thống Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan tham mưu lập kế hoạch triển khai thực hiện giảng dạy và học tập trực tuyến trong thời gian ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

       Nhà trường sẽ triển khai thực hiện giảng dạy và học tập theo phương thức truyền thống (trên lớp) ngay khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế.

       Đây là trường hợp bất khả kháng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; đề nghị các khoa, bộ môn, cố vấn học tập, sinh viên hợp tác, cố gắng trang bị các thiết bị hỗ trợ cá nhân ở mức độ tối thiểu để đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và học tập trực tuyến.

                                                                                  KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                              Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.