THÔNG BÁO

Về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập

     Căn cứ công văn số 1693/SYT-TCCB, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ thi tuyển viên chức ngành y tế năm 2017,

     Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng của Hội đồng thi tuyển viên chức ngành y tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập như sau: (lịch thay đổi phòng đính kèm)

     Thời gian: ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2017

     Địa điểm: dãy phòng B3 khu 1 (từ phòng B31.101 đến B31.307) và phòng A21.101

    Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                      (Đã ký)

                                Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.