THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ I năm học 2018 - 2019

đối với các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017

và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm

     Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại Trường;

       Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 của Trường,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

      1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

       + Sinh viên khoa Y – Dược: đăng ký từ ngày 23/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

      + Sinh viên khoa Hóa học Ứng dụng, Khoa Nông nghiệp –Thủy sản: đăng ký từ ngày 24/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

    + Sinh viên các khoa còn lại; sinh viên còn nợ môn học, cải thiện điểm: đăng ký từ ngày 25/7/2018 đến ngày 31/7/2018.

     2. Thời gian công bố kết quả đăng ký: ngày 10/8/2018

        Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

   Lưu ý: đối với cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017:

     - Hướng dẫn sinh viên chọn môn học, xây dựng kế hoạch học tập của từng sinh viên; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, coop,...);

    - Ký xác nhận khối lượng môn học vào sổ đăng ký học tập của sinh viên trước khi sinh viên đăng ký môn học, kiểm tra lại số tín chỉ đã đăng ký, số tín chỉ tối thiểu một học kỳ.

    Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi co-op, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

    Đề nghị khoa, bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017 và sinh viên còn nợ môn học được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến đúng thời gian nêu trên.

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG

                                                                       (Đã ký)

                                                                        Phạm Trung Yên

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.