THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2 và A2 khu I

     Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-ĐTSĐH ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Phòng Đào tạo Sau đại học về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ, đợt 1 năm 2019,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và A2 khu 1, với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 24/5/2019 đến ngày 26/5 năm 2019 (Thứ sáu, Thứ bảy và Chủ nhật).

    Địa điểm: Dãy phòng học: B2 (từ phòng học B21.205 đến phòng học B21.307) và dãy phòng A21.101; A21.102.

    Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên được biết và phối hợp thực hiện theo tinh thần thông báo này.

                                                                                                KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                   Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.