THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1

    Căn cứ vào kế hoạch số 124/KH-ĐTSĐH, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của phòng Đào tạo Sau đại học về việc lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cao học khóa 5 – đợt 2 năm 2016;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh tháng 12 năm 2016,

    Nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụng phòng thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập tại dãy phòng B2 khu 1 được chuyển đến các dãy phòng học khác (lịch thay đổi phòng học đính kèm).

    Thời gian: ngày 17/12/2016 và sáng ngày 18/12/2016.

    Địa điểm: dãy phòng B2 khu 1 (từ phòng B21.101 đến B21.307) và phòng A21.101.

    Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                       KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                    (Đã ký)

                                                     Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.