THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng B7 khu 1

     Căn cứ vào kế hoạch số 243/KH-ĐHTV, ngày 28 tháng 01 năm 2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc thi tốt nghiệp năm 2016;

     Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2016,

     Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau thì được chuyển sang các phòng học khác (lịch thay đổi phòng đính kèm).

     Thời gian: ngày 17/12/2016 (thứ bảy)

     Địa điểm: dãy phòng B71 (từ phòng B71.505 đến phòng B71.508)

     Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                         (Đã ký)

                                                          Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.