THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập tại dãy phòng học B2, B3 khu I

    Căn cứ Thông báo số 1724/TB-ĐHTV ngày 03 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2018,

    Nhằm đảm bảo cho kế hoạch sử dụng phòng tổ chức thi, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên được biết về việc chuyển phòng giảng dạy và học tập dãy phòng học B2 và B3 khu I với thời gian và địa điểm cụ thể như sau (lịch thay đổi phòng đính kèm):

    Thời gian: Từ ngày 01/12/2018 đến sáng ngày 02 tháng 12 năm 2018 (thứ bảy và sáng chủ nhật).

    Địa điểm:

    - Dãy phòng học B2 (từ phòng học B21.101 đến phòng học B21.307).

    - Dãy phòng học B3 (từ phòng B31.301 đến B31.307) và phòng A21.101.   

Đề nghị Trưởng bộ môn thông báo, hướng dẫn giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch đổi phòng học; các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập và sinh viên được biết để phối hợp thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.

                                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                 (Đã ký)

                                                                          Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.