THÔNG BÁO

V/v chuyển đổi kết quả đăng ký môn Anh văn không chuyên 2

     Căn cứ vào Biên bản họp khoa số 62/BB-YD, ngày 11 tháng 10 năm 2016 của khoa Y – Dược về việc bổ sung kiến thức Tiếng Anh Y khoa vào chương trình Anh văn không chuyên, áp dụng cho sinh viên các ngành thuộc khoa Y – Dược kể từ khóa 2016,

     Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2016.

     Nhằm đảm bảo kế hoạch học kiến thức Tiếng Anh Y khoa vào chương trình  Anh văn không chuyên của các lớp khoa Y – Dược, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả cố vấn học tập, sinh viên như sau:

  1. Sinh viên khoa Y – Dược, nếu chưa đăng ký vào một trong các nhóm sau thì liên hệ Phòng Đào đăng ký bổ sung (danh sách sinh viên đính kèm).
  2. Sinh viên không thuộc khoa Y – Dược nếu đã đăng ký vào các nhóm sau thì liên hệ Phòng Đào tạo chuyển sang nhóm khác (danh sách sinh viên đính kèm).
 
STT Môn Nhóm Ghi chú
1 Anh văn không chuyên 2 118 Các nhóm môn học này được mở dành riêng cho sinh viên khoa Y – Dược
2 147
3 150
4 152
5 175
6 185
7 187
8 245
9 248

     Thời gian: từ ngày 14/02/2017 đến hết ngày 28/02/2017

     Đề nghị khoa, bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                        KT.HIỆU TRƯỞNG

                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                    (Đã ký)

                                     VÕ HOÀNG KHẢI

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.