THÔNG BÁO

V/v chuẩn bị kế hoạch tốt nghiệp các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017 - 2018

     Căn cứ kế hoạch công tác đào tạo năm học 2017 – 2018,

    Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ tốt nghiệp năm học 2017-2018 các lớp chính quy, vừa làm vừa học gồm:

  1. Các lớp đại học khoá 2014;
  2. Các lớp cao đẳng khoá 2015;
  3. Các lớp vừa làm vừa học: DB13KD11, DB13XD11, DB15L04;
  4. Các lớp văn bằng đại học thứ hai: VB15NNA10, VB15KT10, VB15MN10, VB15L10, VB15TY10, VB15XD10, VB16L11, VB16NNA11, VB16TY11, VB16XD11;
  5. Các lớp liên thông chính quy: DE14YDK11, DE14D11, DE15YDK04, DE15D04;
  6. Các lớp liên thông vừa làm vừa học: DE15DD10, DE15KT10, DE15QV10, DE15XD10, DE15L10, DE15MN10, DE16KD04, DF16KT11, DF16MN11, DF16QV11.

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị tốt nghiệp cần lưu ý thực hiện các nội dung sau:

    -  Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo, học phần đã thực hiện, chưa thực hiện nhằm có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung (nếu cần thiết); rà soát sinh viên còn nợ môn học, sinh viên cần học cải thiện điểm,...

        * Đối với các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy:

          + Xây dựng kế hoạch thực tập tốt nghiệp, thực hiện đồ án/khoá luận tốt nghiệp, học các môn thay thế (môn học, giảng viên, thời gian giảng dạy).

           + Thời gian xét tốt nghiệp (dự kiến): 6/2018.

       * Đối với các lớp đại học hệ vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai, liên thông:

         + Xây dựng kế hoạch tốt nghiệp: hình thức tốt nghiệp (làm khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp), môn thi, thời gian ôn tập. 

        + Thời gian thi tốt nghiệp (dự kiến): có 4 đợt trong năm 2018 (tháng 03, tháng 06, tháng 9, tháng 12).

     - Thời gian nhận kế hoạch tốt nghiệp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/12/2017.

     -  Địa điểm: phòng Đào tạo và phòng Khảo thí.

   Đề nghị các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập có lớp chuẩn bị tốt nghiệp xây dựng kế hoạch thực hiện cho phù hợp nhằm đảm bảo thời gian tốt nghiệp của các lớp nêu trên.

                                                                            KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                            (Đã ký)

                                                                           Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.