KẾ HOẠCH

Về việc thi tốt nghiệp

các lớp DE14DD11, DE14XYH11, DF15DD10

    Căn cứ kế hoạch tổng thể công tác đào tạo các lớp đại học, cao đẳng năm học 2017-2018;

   Căn cứ quyết định số 2545/QĐ-ĐHTV, ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành lịch hoạt động đào tạo năm học 2017 - 2018;

    Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp của khoa Y – Dược, bộ môn Điều dưỡng và bộ môn Xét nghiệm y học,

    Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

     1. Kế hoạch chung:

STT LỚP SĨ SỐ MÔN THI Ghi chú
Cơ sở ngành và chuyên ngành (lý thuyết) Chuyên ngành
1 DE14DD11 39 Kiểm soát nhiễm khuẩn; Điều dưỡng cơ sở; Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa; Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa; Chăm sóc sức khỏe trẻ em; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thực hành
2 DF15DD10 24
3 DE14XYH11 17 Xét nghiệm cơ bản, Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Ký sinh trùng. Thực hành
Tổng 80  

    2. Thời gian thực hiện:

Thời gian Nội dung công việc Bộ phận phụ trách

9/2017

10/2017

Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, … Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Bộ môn có lớp thi tốt nghiệp.

9/2017

10/2017

Kiểm tra lại chương trình đào tạo của các lớp thi tốt nghiệp nêu trên. Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, Phòng Khảo thí, Phòng Đào tạo.
11/2017 Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp. Phòng QT thiết bị, Phòng Khảo thí, Khoa, Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.
11/2017 Giải đáp thắc mắc các môn cơ sở ngành và chuyên ngành. Bộ môn xếp lịch ôn thi các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.
11/2017 Họp xét các lớp thi tốt nghiệp. Hội đồng thi, Ban thanh tra, giám sát.
09, 10/12/2017 Thi tốt nghiệp (Theo lịch thi cụ thể). Hội đồng thi, Ban coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.

    3. Biện pháp thực hiện:

- Phòng Đào tạo phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên kế hoạch thi tốt nghiệp, lịch ôn thi tốt nghiệp các môn cơ sở ngành, chuyên ngành; tổng hợp kết quả học tập của sinh viên chưa đạt, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai kế hoạch đề ra.

- Phòng Khảo thí chịu trách nhiệm lập các văn bản liên quan đến xét tốt nghiệp và tổ chức thi đúng quy chế.

- Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                  (đã ký)

                           Võ Hoàng Khải

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.