THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến

các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 và sinh viên

 còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2018 - 2019

            Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Phòng Đào tạo thông báo đến các khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để thực hiện (đính kèm danh sách các nhóm môn học được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp (đính kèm danh sách nhóm môn học không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký bổ sung môn học từ ngày 19/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018.

Thời gian và địa điểm đóng học phí môn học:

+ Đối với sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 theo dõi thông báo đóng học phí (kể cả các môn học lại, cải thiện điểm) từ phòng Kế hoạch – Tài vụ.

+ Đối với sinh viên các khoá còn lại nợ môn học, cải thiện điểm có đăng ký môn học trực tuyến: đóng học phí từ ngày 20/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.

Lưu ý: Cố vấn học tập rà soát, kiểm tra số lượng sinh viên đăng ký khác thường giữa các môn học của lớp do mình phụ trách và nhắc nhở sinh viên đăng ký bổ sung (nếu có); sinh viên kiểm tra lại số tín chỉ, môn học, thời khoá biểu trong việc đăng ký môn học trực tuyến của cá nhân, những môn được miễn, nhóm môn học không được mở,…

            Đề nghị khoa, bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                           Đã ký

                                                                                                    Phạm Trung Yên    

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765535 - 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.