THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2014

    Căn cứ Công văn số 2863/UBND-VX ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2014 của đồng bào Khmer, 

    Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer được nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày: 22, 23 và ngày 24/9/2014.

Xem chi tiết

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.