THÔNG BÁO

Về việc phân công cố vấn học tập cho các lớp cao đẳng, đại học

chính quy khóa tuyển sinh 2014

       Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học hệ chính quy năm học 2014-2015;

       Nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của cố vấn học tập thực hiện theo Quyết định số 22/QĐ-ĐHTV ngày 11 tháng 01 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh về việc quy định thực hiện công tác cố vấn học tập;

       Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa phân công cố vấn học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý gửi về phòng Đào tạo hạn chót ngày 19/9/2014 (theo mẫu file đính kèm hoặc bằng văn bản). Người nhận: Cô Dương Thị Mộng Thu hoặc E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

        Đề nghị các đơn vị thuộc trường thực hiện tốt theo tinh thần thông báo này./

                                                                               TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                 (Đã ký) 

                                                                                             Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.