THÔNG BÁO

Về việc đăng ký môn học trực tuyến

đối với sinh viên đại học, cao đẳng nguyện vọng 1  khóa 2014

        Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy khóa 2014 tại Trường năm học 2014 - 2015;

           Căn cứ kế hoạch tổ chức học tập theo hình thức đăng ký môn học trực tuyến.

          Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 khóa 2014 về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến như sau:

   - Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến từ ngày 03/9/2014 đến ngày 12/9/20014.

    - Lịch hướng dẫn (vui lòng xem lịch đính kèm).

          Sau thời gian trên, nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

          Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/.

          Đề nghị sinh viên các lớp đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 khóa 2014 thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến đúng thời gian nêu trên.

                                                                                                TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                Phạm Trung Yên

 

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.