THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc

    Căn cứ kế hoạch số 05/KH-ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi tuyển sinh năm 2014;

    Căn cứ lịch thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2014,

   Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ như sau:

   1. Học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ học (kể cả buổi tối), giảng dạy, làm việc nếu lịch học, lịch dạy, lịch làm việc trùng vào thời gian đối với các cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi tuyển sinh, cụ thể như sau:

        Đợt 1: ngày 03, 04, 05/7/2014

        -  Khu 1 (bao gồm Khoa Ngôn ngữ – Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Khu thực hành Khoa Y – Dược);

          -  Khu 2 (số 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, TP Trà Vinh).

        Đợt 2: ngày 08, 09, 10/7/2014

        -  Khu 1 (bao gồm Khoa Ngôn ngữ – Văn hoá – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Khu thực hành Khoa Y- Dược);

          -  Khu 2 (số 105, Kiên Thị Nhẫn, Phường 7, TP Trà Vinh);

          -  Khu 3 (số 01A, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TP Trà Vinh).

    2. Công chức, viên chức và người lao động được Hiệu trưởng phân công tham gia công tác tổ chức thi tuyển sinh trong các đợt thi sau thì được nghỉ giảng dạy, làm việc:

         -   Đợt 1: ngày 03, 04, 05/7/2014

         -   Đợt 2: ngày 08, 09, 10/7/2014

   Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc bình thường.

   Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên được biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                            Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.