THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè năm học 2013 - 2014

Căn cứ số lượng đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè của sinh viên, học sinh năm học 2013-2014.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên, học sinh kết quả xử lý đăng ký môn học trực tuyến như sau:

- Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên, học sinh đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

- Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này, sinh viên, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 9/6/2014 đến hết ngày 13/6/2014 (đính kèm danh sách các môn không mở lớp).

- Đối với học phần giáo dục quốc phòng sinh viên, học sinh phải đăng ký tất cả các học phần như sau:

+ Bậc đại học: từ học phần 1 đến học phần 4 (từ MMH 19001 đến 19017)

+ Bậc cao đẳng: từ học phần 1 đến học phần 3 (từ MMH 19001 đến 19016)

+ Bậc TCCN: học phần 2 và học phần 4 (từ MMH 19008 đến 1901519017)

- Thời gian đóng học phí môn học: từ ngày 16/6/2014-20/6/2014

Lưu ý: cố vấn học tập nhắc nhỡ sinh viên, học sinh kiểm tra lại số môn học, thời khoá biểu trong việc đăng ký trực tuyến của cá nhân, đặc biệt các học phần giáo dục quốc phòng, nhóm môn học không được mở,…

          Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên, học sinh được biết và thực hiện.

                                                                                                  PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                         (đã ký)

                                                                                                   Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.