THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập

và chuyển phòng học để phục vụ thi tuyển viên chức ngành Y tế

      Căn cứ vào công văn số 315/SYT-TCCB, ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh về việc xin hỗ trợ thi tuyển viên chức Y tế năm 2014;

      Căn cứ vào công văn số 548/ĐHTV-KT, ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc đồng ý hỗ trợ thi tuyển viên chức Y tế năm 2014;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển viên chức ngành Y tế năm 2014.

      Nhằm đảm bảo công tác thi tuyển, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh và sinh viên có lịch giảng dạy và học tập trùng vào các phòng học như sau:

      - Dãy B21: từ phòng B21.101 đến phòng B21.307;

      - Dãy B31: từ phòng B31.101 đến phòng B31.307;

      - Dãy C11: các phòng C11.101, C11.104, C11.105;

      - Dãy C51: phòng C51.202;

      - Dãy D41: phòng D41.101;

      - Dãy A21: phòng A21.101 và A21.102.

      Được nghỉ vào ngày 13 và 14/6/2014 (thứ sáu và thứ bảy).

Riêng đối với các lớp có thời khóa biểu của giảng viên thỉnh giảng sẽ được chuyển phòng học (đính kèm lịch chuyển phòng).

    Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như thời khóa biểu đã ban hành.

     Các lớp học ban đêm vẫn học theo thời khóa biểu đã ban hành.

    Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm, học sinh và sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                                  Lê Văn Dờn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.