TKB ÔN THI TỐT NGHIỆP CỦA CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP MÔN: CHÍNH TRỊ

Lớp: TH12QVA, TH12QVB, TH12CB, TH11TTB, TH12TTA, TH11SCKB, TH11CKCB, TH12SKCA, TH12CKCA, TH12TY, TH11DLB, TH12DLA, TH11HKTF và TH12XDC

Xem

Lớp: TH12HKTA, TH12HKTB, TH12TH, TH12ND

Xem

Lớp: TH11KMB, TH12KMA, TH11DCN, TH12DCN, TH12PLA, TH12PLB và TH12TS

Xem

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.