THÔNG BÁO

Về việc thống nhất quy trình đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp

đối với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh

      Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

       Căn cứ vào tình hình triển khai đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường;

      Hiệu Trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị thuộc Trường, cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm, sinh viên – học sinh về quy trình xét và công nhận tốt nghiệp đối với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:

    1. Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập/ giáo viên chủ nhiệm

        - Triển khai mẫu đơn này đến tất cả sinh viên thuộc khoa được biết. (Tải về)

       - Cố vấn học tập xác nhận phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp của sinh viên đã đủ điều kiện và tổng hợp gửi về Khoa (kèm theo phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp của sinh viên).

       - Khoa lập danh sách tổng hợp sinh viên đủ điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp theo đúng thời gian thiết kế của khóa học và gửi về phòng Đào tạo (kèm theo phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp của sinh viên).

   2. Phòng Khảo thí

       - Lập Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp đúng thời hạn, đúng đối tượng và theo đúng quy chế hiện hành.

       - Chịu trách nhiệm thẩm định và trình Hiệu trưởng ký Quyết định công nhận tốt nghiệp.

     - Cấp bảng điểm kịp thời cho những sinh viên khi có Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp

   3. Phòng Đào tạo

     - Lập danh sách tổng hợp chung tất cả sinh viên đủ điều kiện được đề nghị xét và công nhận tốt nghiệpvà gửi về phòng Khảo thí (kèm theo phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp của sinh viên).

    -  Các trường hợp sinh viên tốt nghiệp khác tiến độ, sinh viên nộp phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp trực tiếp tại phòng Đào tạo khi đã đủ điều kiện. Phòng Đào tạo sẽ tổng hợp các trường hợp này và gửi phòng Khảo thí vào ngày 27 hàng tháng (kèm theo phiếu đề nghị xét và công nhận tốt nghiệp của sinh viên).

    - Cấp, phát văn bằng kịp thời cho những sinh viên khi có Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp.

    Thông báo này được áp dụng kể từ năm học 2013 – 2014 đối với các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Trà Vinh.

    Riêng các lớp được tổ chức đào tạo theo niên chế vẫn tiếp tục thực hiện theo mẫu cũ.

   Đề nghị các đơn vị thuộc Trường, cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm thông báo đến sinh viên được biết để thực hiện đúng tinh thần thông báo này./

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (Đã ký)

                                                                                                    Phạm Tiết Khánh

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.