THÔNG BÁO

          Về việc tổ chức ôn tập, thi lại tốt nghiệp cho sinh viên - học sinh

các khóa trước và các lớp thi chưa đạt ở các kỳ thi tốt nghiệp trong năm 2014

Căn cứ kế hoạch số 05/KH – ĐHTV, ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức các kỳ thi Tuyển sinh và  Tốt nghiệp năm 2014;

Căn cứ số lượng thống kê sinh viên – học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi trước của phòng Khảo thí, Trường Đại học Trà Vinh;

Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả sinh viên - học sinh thi tốt nghiệp chưa đạt ở các kỳ thi lần trước đến Phòng Đào tạo để đăng ký ôn tập, thi lại tốt nghiệp.

Đây là đợt thi lại tốt nghiệp lần cuối dành cho sinh viên - học sinh các khóa trước, đã hết thời gian học tập tại Trường theo quy định. Đề nghị tất cả sinh viên – học sinh phải tập trung ôn tập, đăng ký thi lại tốt nghiệp với thời gian cụ thể như sau:

1.  Đăng ký ôn tập và thi lại tốt nghiệp: từ ngày thông báo đến hết ngày 06/06 /2014 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh.

2. Thời gian tổ chức ôn tập: từ ngày 12/07/2014đến ngày 27/07/2014

 * Lưu ý: Phòng Đào tạo sẽ thông báo các môn thi có tổ chức ôn tập từ ngày 23/06/201đến ngày 25/06/2014 trên Website Phòng Đào tạo.

3. Ngày thi tốt nghiệp (dự kiến): Ngày 02 và 03/08/2014

Để kế hoạch ôn tập, thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm và sinh viên - học sinh thuộc các trường hợp trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         (Đã ký)

                                                                                Nguyễn Tiến Dũng 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.