THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2013 - 2014


      Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chính quy tại Trường Đại học Trà Vinh năm học 2013 - 2014;

     Căn cứ tờ trình số 02/TTr-PĐT, ngày 16 tháng 4 năm 2014 về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh;        

     Căn cứ kế hoạch số 02/KH –ĐHTV, ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức học kỳ hè cho sinh viên, học sinh năm học 2013-2014,

      Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và sinh viên, học sinh về việc tổ chức học kỳ hè như sau:

      o    Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp:

           + Thông báo sinh viên về danh mục môn học, thời gian đăng ký môn học trực tuyến,...

          + Tư vấn, hướng dẫn sinh viên chọn môn học cần đăng ký; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, co-op,..);

      o     Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến: từ ngày 26/5/2014 đến ngày 30/5/2014.

      o     Thời gian xem kết quả đăng ký: 06/6/2014.

     Lưu ý: Điều kiện mở một nhóm môn học: số sinh viên, học sinh tối thiểu là 12 sinh viên/nhóm môn học.

      Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên, học sinh liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn giải quyết.

     Danh mục môn học, thời khoá biểu đăng ký môn học trong học kỳ hè được đăng trên website: http://ttsv.tvu.edu.vn/, http://daotao.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên, học sinh kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi co-op, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

     Đề nghị các Khoa, Bộ môn và Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên, học các lớp được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến học kỳ hè đúng thời gian nêu trên.

                                                                                           KT. TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                     (Đã ký)

                                                                                               Tô Hoàng Tuấn   

Danh mục môn học, thời khóa biểu đăng ký môn học trong học kỳ hè:  Đính kèm       

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.