THÔNG BÁO

   Về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ  lễ 30/4 và 01/5/2014

     

      Căn cứ Thông báo số 41/TB-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2014,

      Căn cứ tình hình thực tế của Trường, nhằm tạo điều kiện cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Trường có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, về quê thăm gia đình,

      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh của Trường như sau:

     1. Treo cờ Tổ quốc:

        Tất cả các khu, chi nhánh làm việc của Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2014 đến hết ngày 01/5/2014.

     2. Thời gian nghỉ Lễ và phân công trực:

  • Đối với công chức, viên chức làm công tác hành chính và người lao động:

         Công chức, viên chức làm công tác hành chính và người lao động,việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2014 được hoán đổi như sau: Công chức, viên chức và người lao động đi làm bù thứ Bảy, ngày 26/4/2014 để nghỉ hoán đổi thứ Sáu, ngày 02/5/2014. Do đó, dịp lễ 30/4 và 01/5/2014, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 30/4/2014 đến hết ngày 04/5/2014; ngày 05/5/2014 trở lại làm việc bình thường.

  • Đối với giảng viên và sinh viên, học sinh:

       Giảng viên và sinh viên, học sinh được nghỉ Lễ liên tục 05 ngày từ 30/4/2014 đến 04/5/2014; ngày 05/5/2014 trở lại giảng dạy và học tập bình thường. Giảng viên có tiết dạy trong thời gian nghỉ Lễ phải có trách nhiệm dạy bù vào thời gian thích hợp. Tuy nhiên, thời điểm kết thúc môn học vẫn không thay đổi như thời khóa biểu đã ban hành để đảm bảo công tác tổ chức tuyển sinh năm 2014 và tổ chức học kỳ hè năm học 2013 - 2014.

      Trong các ngày nghỉ lễ, Trưởng các đơn vị phải phân công trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn (đính kèm danh sách đơn vị). Danh sách trực các đơn vị gửi về phòng Hành chính - Tổ chức trước ngày 22/4/2014 (thứ Ba) qua địa chỉ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kèm theo bản giấy. 

      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên biết, để thực hiện.

      Thông báo này thay thế Thông báo số 636/TB-ĐHTV ngày 18/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh./.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                Phạm Tiết Khánh

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.