THÔNG BÁO

Về việc thống kê tạm ứng giờ giảng năm học 2013 – 2014

 

 

  Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-ĐHTV, ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định thanh toán giờ giảng kể từ năm học 2012 – 2013 của Trường Đại học Trà Vinh;

    Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013 – 2014 của Trường Đại học Trà Vinh,

   Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến Trưởng các Khoa, Trung tâm, Chi nhánh và Bộ môn về việc thống kê tạm ứng giờ giảng năm học 2013 – 2014 cụ thể như sau:

  •  Biểu mẫu thống kê tạm ứng giờ giảng: (đính kèm 2 biểu mẫu) Biểu mẫu thống kê tạm ứng giờ giảng tải từ website Phòng Đào tạo hoặc có thể liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo.
  • Thời gian nộp bảng thống kê tạm ứng giờ giảng: chậm nhất là ngày 13/5/2014. Sau thời hạn nêu trên nếu Khoa, Trung tâm, Chi nhánh, Bộ môn và Giảng viên không gửi bảng kê tạm ứng giờ giảng xem như không có nhu cầu tạm ứng.

   Đề nghị các Khoa, Trung tâm, Chi nhánh, Bộ môn và Giảng viên có nhu cầu tạm ứng giờ giảng năm học 2013 – 2014 thực hiện theo tinh thần Thông báo này.

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              Đã ký

                                                                                                Phạm Tiết Khánh                                                     

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.