THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học online các lớp Đại học, Cao đẳng khoá 2013 và Sinh viên, Học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm học kỳ II năm học 2013-2014

             Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học online như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên đăng nhập vào tài khoản trên cổng thông tin sinh viên  http://ttsv.tvu.edu.vn xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

 Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này (đính kèm danh sách không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 10/3/2014 đến hết ngày 14/03/2014.

Thời gian đóng học phí môn học:

+ Đối với sinh viên các lớp cao đẳng, đại học khoá 2013 theo dõi thông báo đóng học phí (kể cả các môn học lại, cải thiện điểm) từ phòng Kế hoạch – Tài vụ.

+ Đối với sinh viên, học sinh các khoá còn lại nợ môn học, cải thiện điểm có đăng ký online: từ ngày 17/03/2014 đến hết ngày 21/03/2014 tại phòng Đào tạo Trường Đại học Trà Vinh.

Lưu ý: Cố vấn học tập nhắc nhỡ sinh viên kiểm tra lại số môn học, thời khoá biểu trong việc đăng ký trực tuyến của cá nhân, đặc biệt là môn Anh văn không chuyên 1, những môn được miễn, nhóm môn học không được mở,…

           Đề nghị các Khoa, Bộ môn và Cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                                                                                 PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                         (Đã Ký)

 

                                                                                                  Phạm Trung Yên   

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.