Để kế hoạch thi tốt nghiệp diễn ra theo đúng tiến độ, đề nghị Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập/giáo viên chủ nhiệm và sinh viên - học sinh thuộc các trường hợp trên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo này. Mọi sự trễ hạn sẽ không được giải quyết.

                                                                                    Q.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                                       (Đã ký)  

                                                                                               Phạm Trung Yên           

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.