THÔNG BÁO

V/v đăng ký môn học trực tuyến học kỳ II năm học 2013 - 2014

đối với các lớp Đại học , Cao đẳng khoá 2013 và Sinh viên,

Học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm

              Căn cứ chương trình đào tạo các lớp đại học, cao đẳng chính quy tại trường năm học 2013 - 2014;

            Căn cứ kế hoạch tổ chức học tập theo hình thức đăng ký môn học online;

            Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên, Học sinh về việc tổ chức đăng ký môn học trực tuyến cho các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm đăng ký môn học trực tuyến như sau:

  1. Cố vấn học tập các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013:

            + Hướng dẫn sinh viên chọn môn học, xây dựng kế hoạch học tập của từng sinh viên; lưu ý về thời gian học (nếu có kế hoạch đi thực tập, coop,..);

+ Ký xác nhận khối lượng môn học vào sổ đăng ký học tập của sinh viên trước khi sinh viên đăng ký môn học.

  1. Thời gian mở cổng thông tin sinh viên đăng ký trực tuyến:

+ Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013: từ ngày 17/02/2014 đến ngày 21/02/2014 (lịch hướng dẫn đăng ký trực tuyến đính kèm).

+ Sinh viên, học sinh còn nợ môn học, cải thiện điểm: từ ngày 19/02/2014 đến hết ngày 21/02/2014.

Sau thời gian trên nếu có vấn đề phát sinh, sinh viên, học sinh liên hệ phòng Đào tạo để hướng dẫn giải quyết.

           

Thời khoá biểu đăng ký môn học được đăng trên website:  http://ttsv.tvu.edu.vn/. Yêu cầu sinh viên kiểm tra thời khoá biểu, số tín chỉ môn học (lý thuyết + thực hành), môn học theo chuyên ngành, số môn học cần đăng ký, thời gian theo kế hoạch (đi coop, thực tập,…) trước và sau khi đăng ký.

           Đề nghị các Khoa, Bộ môn và cố vấn học tập thông báo đến sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2013 và sinh viên, học sinh còn nợ môn học được biết và thực hiện việc đăng ký môn học trực tuyến đúng thời gian nêu trên.

Danh sách đăng ký online học kỳ II

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)         

Phạm Trung Yên   

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.