THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập để phục vụ

thi tuyển sinh sau đại học

       Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh sau đại học khoá 28;

       Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học,

       Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như lịch đính kèm.

 

Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

 HIỆU TRƯỞNG      

      (đã ký)          

Phạm Tiết Khánh       

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.