THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng giảng dạy và học tập

tại dãy phòng B2 khu 1 để phục vụ thi tốt nghiệp

 


   Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp vào ngày 21/12/2013 và sáng ngày 22/12/2013;

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 12 năm 2013,

   Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tốt nghiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng học nếu trùng vào các ngày và phòng học như lịch đính kèm.

   Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

 

   Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐÃ KÝ             

NGUYỄN TIẾN DŨNG  

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.