THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập tại các dãy phòng B2, B3, A2 để phục vụ tuyển sinh

 

         Căn cứ vào Thông báo số 947/TB-ĐHTV ngày 18 tháng 7 năm 2013 về việc tuyển sinh đào tạo văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và tuyển sinh đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt thi ngày 30/11 và 01/12/2013;

        Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và tuyển sinh đại học, liên thông hình thức vừa làm vừa học đợt thi tháng 11 năm 2013,

        Nhằm đảm bảo kế hoạch thi tuyển sinh, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày và phòng học như sau:

        - Ngày 30/11sáng 01/12/2013.

        - Dãy phòng B2, B3, A2 (Phòng B21.101 đến B21.307; B31.101 đến B31.307; A21.101 đến A21.102).

Riêng những trường hợp giảng viên thỉnh giảng thực hiện theo lịch thay đổi phòng học được đính kèm.

Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

 

Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐÃ KÝ            

NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.