THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng học của Giảng viên và Sinh viên - Học sinh


Căn cứ vào Thông báo số 1153/TB-ĐHTV ngày 28 tháng 8 năm 2013 về việc điều chỉnh thời gian nhận hồ sơ và thời gian tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học khoá 2 - đợt 2 năm 2013;

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học khoá 2 - đợt 2 năm 2013,

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập trùng vào các ngày 23 và 24/11/2013 từ phòng học từ B31.203 đến B31.307 tại dãy B3 khu 1được chuyển sang các phòng học theo lịch đính kèm. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành.

 

Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Xem tập tin đính kèm: Tải về

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.