THÔNG BÁO

Về việc xác định ngành thi, môn thi tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy và tuyển sinh đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học tuyển sinh ngày 30/11 và 01/12/2013

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh liên thông số: 946 /KH-ĐHTV, ngày 18/7/2013 và thông báo số: 947/TB-ĐHTV ngày 18/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;
           Căn cứ tình hình thực tế công tác phát hành và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh, Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các đơn vị chức năng liên quan thuộc trường và thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển về các ngành sẽ tổ chức thi tuyển sinh đợt thi ngày 30/11 và 01/12/2013 tại Trường Đại học Trà Vinh, cụ thể như sau:

A. NHỮNG NGÀNH TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 30/11 VÀ 01/12//2013

1. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

SL hồ sơ
dự tuyển

MÔN THI TUYỂN SINH

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

1

Ngôn ngữ Anh

22

Academic Reading

Academic Writing

2

Luật

37

Lý luận Nhà nước và Pháp luật

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2. Các ngành tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

SL hồ sơ
dự tuyển

MÔN THI TUYỂN SINH

KHỐI THI

 

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

TÊN MÔN 3

 
 

1

Tài chính- Ngân hàng
(chuyên ngành Ngân hàng)

21

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

2

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành hệ thống điện)

56

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

3

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

38

Toán

Vật lý

Hóa học

A

 

3. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng SL hồ sơ
dự tuyển (đủ và chưa đủ 36 tháng)

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

1

Kế toán

54 ( 11, 43)

Toán

Kinh tế vi mô

Nguyên lý kế toán

A

2

Luật

40 (6, 34)

Ngữ Văn

Lý luận Nhà nước và pháp luật

Luật dân sự

C

3

Giáo dục mầm non

33 (00, 33)

Ngữ Văn

Tâm lý học

PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ

C

4. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng SL hồ sơ
dự tuyển (đủ và chưa đủ 36 tháng)

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

 

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

 

1

Quản trị văn phòng

21 (2, 19)

Ngữ văn

Kỹ năng giao tiếp

Quản trị văn phòng

C

 

           Ghi chú: Các ngành có dấu (*) tuyển sinh cho 2 đối tượng (tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung học nghề)

 

5. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

Tổng SL hồ sơ
dự tuyển (đủ và chưa đủ 36 tháng)

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

 

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

 

1

Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam

27 (1, 26)

Lịch sử

Tiếng Khmer (Dịch, viết)

Văn hóa học

C

 

2

Kế toán (*)

47 (6, 41)

Toán

Kinh tế vi mô

Nguyên lý kế toán

A

 

3

Quản trị văn phòng

36 (4; 32)

Ngữ Văn

Quản trị văn phòng

Quản trị nguồn nhân lực

C

 

4

Công nghệ thông tin

31 (14,17)

Toán

Toán rời rạc

Kỹ thuật lập trình

A

 

5

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng)

24 (4,20)

Toán

Sức bền vật liệu

Kết cấu bê tông cốt thép

A

 

6

Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử
(chuyên ngành Hệ thống điện)

29 ( 4, 25)

Toán

Kỹ thuật điện

Cung cấp điện

A

 

7

Ngôn ngữ Anh

19 (8,11)

Ngữ Văn

Academic Reading

Academic Writing

D1

 

8

Thú y

23 (2,21)

Sinh

Cơ thể học

Bệnh truyền nhiễm

B

 

   Ghi chú: Các ngành có dấu (*) tuyển sinh cho 2 đối tượng (tốt nghiệp cao đẳng hoặc cao đẳng nghề)

 

B. NHỮNG NGÀNH KHÔNG TỔ CHỨC THI TUYỂN SINH ĐỢT THI NGÀY 30/11 VÀ 01/12//2013

 

1. Các ngành tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai hệ chính quy

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

 

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

 

1

Quản trị kinh doanh

Pháp luật đại cương

Marketing căn bản

 

2

Kế toán

Pháp luật đại cương

Marketing căn bản

 

2. Các ngành tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH

KHỐI THI

 

TÊN MÔN 1

TÊN MÔN 2

TÊN MÔN 3

 
 

1

Giáo dục mầm non

Ngữ văn

Lịch sử

Địa lý

C

 

2

Ngôn ngữ Anh ( chuyên ngành tiểu học)

Ngữ văn

Toán

Ngoại ngữ

D

 

3. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

 

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

 

1

Công nghệ thông tin

Toán

Nhập môn lập trình

Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

A

 

2

Thú y

Sinh

Cơ thể học

Bệnh truyền nhiễm

B

 

4. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

 

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH/THỰC HÀNH NGHỀ

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

 

1

Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
(chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp)*

Toán

Sức bền vật liệu

Kết cấu bê tông cốt thép

A

 

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử (chuyên ngành kỹ thuật Điện)*

Toán

Kỹ thuật điện

Máy điện

A

 

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
(chuyên ngành Công nghệ ô tô)

Toán

Hình họa - Vẽ kỹ thuật

Nguyên lý - chi tiết máy

A

 

5. Các ngành tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên đại học hình thức vừa làm vừa học

 

TT

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI ĐỦ 36 THÁNG)

KHỐI THI TUYỂN SINH (ĐỐI TƯỢNG DỰ THI CHƯA ĐỦ 36 THÁNG)

 

MÔN CƠ BẢN

MÔN CƠ SỞ NGÀNH

MÔN CHUYÊN NGÀNH

 

TÊN MÔN

TÊN MÔN

TÊN MÔN

 

1

Giáo dục mầm non

Ngữ Văn

Tâm lý học

PP phát triển ngôn ngữ

C

 

2

Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh

Nguyên lý kế toán

Kinh tế vi mô

A

 

Đối với những ngành Trường không tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 30/11 và 01/12/2013 do hạn chế về mặt số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp học, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ này và chuyển vào kỳ thi tuyển sinh kế tiếp trong năm 2014 (dự kiến tháng 4/2014; tháng 10/2014) tại Trường Đại học Trà Vinh khi số hồ sơ dự tuyển đủ để có thể tổ chức lớp học.

Đề nghị các thí sinh đã đăng ký dự thi tuyển ở các ngành không tổ chức thi tuyển sinh vào ngày 30/11 và 01/12/2013 theo dõi thông tin tuyển sinh của đợt thi kế tiếp trên website: http://tvu.edu.vn, http://daotao.tvu.edu.vn và đến trường làm thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh theo thời hạn quy định trên thông báo tuyển sinh của trường.

Đề nghị các đơn vị chức năng liên quan có sự phối hợp trong việc thực hiện công tác tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học, cao đẳng đợt 30/11 và 01/12/2013; trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thay đổi các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường quyết định.

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)        
NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.