Số: 1480 /TB-ĐHTV Trà Vinh, ngày 07 tháng 11 năm 2013
                                                     THÔNG BÁO
                              V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập
và làm việc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Căn cứ kế hoạch số 1457/KH-ĐHTV, ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc chuẩn bị tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên của Trường được nghỉ làm việc, giảng dạy, học tập vào buổi chiều ngày 20/11/2013 tham gia các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc bình thường.

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.