KẾ  HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp cao đẳng, đại học liên thông

 hệ chính quy tại Trường khóa 2010, 2011; thi tốt nghiệp các môn

văn hoá của các lớp trung cấp chuyên nghiệp khoá 2012 và thi lại tốt nghiệp


Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào chương trình học các môn văn hoá của học sinh trung cấp chuyên nghiệp hệ 9/12 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm 2013 của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Căn cứ tình hình thực tế sinh viên, học sinh thi chưa đạt ở các kỳ thi trước;

Trường Đại học Trà Vinh lập kế hoạch thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.      Kế hoạch chung:

1.1 Các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy tại Trường không thi tốt nghiệp (thực hiện đồ án tốt nghiệp và học môn bổ sung)

STT

LỚP

SĨ SỐ

HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP

GHI CHÚ

1

DE10TT10

28

Học môn bổ sung

Thực hiện môn học bổ sung theo đúng thời khoá biểu đã ban hành

2

DE10BTY10

36

3

DE11TS04

20

4

DE11KT04

68

5

DE11L04

17

6

DF11TT10

24

   7

CE11KD10

20

8

CE11XD10

35

Đồ án tốt nghiệp

Làm đồ án tốt nghiệp thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã ban hành.

9

DF11KDHT10

41

Đồ án tốt nghiệp

Tổng cộng:

289

 

1.2 Thi tốt nghiệp các môn văn hoá của các lớp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) khoá 2012

            - Đối với học sinh TCCN khoá 2012, hệ 12/12 (đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp): GVCN nhận 01 bản sao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình 12, có xác nhận điểm thi tốt nghiệp THPT (cả môn đạt và không đạt) và lập danh sách gởi về phòng Đào tạo đến hết ngày 19/11/2013.

            - Đối với học sinh TCCN khoá 2012, hệ 9/12: GVCN lập danh sách gởi về phòng Đào tạo đến hết ngày 19/11/2013.

            - Môn thi: Ngữ văn, Toán học và Lịch sử

            - Ôn tập (dự kiến): từ ngày 21/11/2013 đến 15/12/2013

            - Ngày thi (dự kiến): 21 và 22/12/2013.

                     1.3 Thi tốt nghiệp lần 1 và thi lại tốt nghiệp

Học sinh, sinh viên chưa thi lần 1, thi chưa đạt ở các kỳ thi trước (kể cả học sinh thi lại tốt nghiệp các môn văn hoá), nộp phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 28/10/2013 đến 19/11/2013.

2.      Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận phụ trách

24/10/2013 – 25/11/2013

Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, …

Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Các Bộ môn có lớp thi lại tốt nghiệp và các lớp học môn bổ sung hoặc làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.

24/10/2013 – 25/11/2013

Kiểm tra lại chương trình đào tạo của các lớp liên thông tốt nghiệp nêu trên.

Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập, phòng KT&ĐBCL.

24/10/2013 –02/12/2013

- Sinh viên nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định của Trường.

- Xác nhận lại thông tin cá nhân.

Cố vấn học tập, Khoa, Bộ môn  và  có lớp tốt nghiệp, phòng KT&ĐBCL, phòng Công tác Học sinh-Sinh viên

04/11/2013 – 20/12/2013

Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị - Vật tư cho kỳ thi lại tốt nghiệp.

Phòng Quản trị thiết bị, phòng KT&ĐBCL, các Khoa, Bộ môn có lớp dự thi lại tốt nghiệp.

21/11/2013 –15/12/2013

(lịch ôn thi lại)

Đối với các lớp thi lại: giải đáp thắc mắc phần cơ sở ngành, chuyên ngành, lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp, thực hành nghề nghiệp, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Chính trị và các môn văn hoá

Phòng Đào tạo xếp lịch ôn thi lại.

21 và 22/12/2013

 (Dự kiến)

Thi tốt nghiệp/thi lại tốt nghiệp.

(Theo lịch thi cụ thể)

Hội đồng thi, Ban coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.

06/01/2014

(Dự kiến )

Họp xét tốt nghiệp

Hội đồng thi, Ban thanh tra, giám sát.

Lưu ý:

            Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp có thể tải từ địa chỉ:  http://daotao.tvu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo.

            3. Biện pháp thực hiện:

- Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch tốt nghiệp, ôn thi tốt nghiệp và ôn thi lại tốt nghiệp, phối hợp với các Phòng, Khoa, Bộ môn triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Các Khoa, Bộ môn và GVCN/cố vấn học tập chịu trách nhiệm thông báo đến sinh viên kế hoạch thi tốt nghiệp, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên chưa đạt, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai kế hoạch đề ra.

- Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng chịu trách nhiệm lập các văn bản liên quan đến kỳ thi và tổ chức thi theo đúng quy chế.

            Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định.

                                                                                 KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          (đã ký)

                                                                                 Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.