THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng học của Giảng viên và Sinh viên - Học sinh

 

         Căn cứ vào kế hoạch thi tốt nghiệp vào tháng 9 năm 2013;

         Căn cứ vào nhu cầu sử dụng phòng học để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tháng 9 năm 2013,

         Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên có lịch giảng dạy và học tập trùng vào các ngày 07 và 08/9/2013 từ phòng học từ B21.101 đến B21.307 tại dãy B2 khu 1được chuyển sang các phòng học theo lịch đính kèm. Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại như lịch đã ban hành (các lớp ban đêm học bình thường).

        Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả giảng viên, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp, học sinh, sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                    (Đã ký)

                                                                          Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.