THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp sư phạm (cao đẳng khóa 2010, TCCN khóa 2011) và các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 tốt nghiệp tháng 6/2013


     Căn cứ kế hoạch số: 853/KH - ĐHTV ngày 24 tháng 6 năm 2013 kế hoạch về việc tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp sư phạm (cao đẳng khóa 2010, TCCN khóa 2011) và các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, khóa 2011 tốt nghiệp tháng 6/2013.

     Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Trà Vinh, Ban tổ chức lễ bế giảng và trao bẳng tốt nghiệp thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi lễ và đăng ký tham dự buổi lễ:

   1. Thời gian:

       Đợt 1: Các lớp sư phạm (cao đẳng khóa 2010, TCCN khóa 2011) và sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011, các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013.

         - Thời gian bắt đầu: Lúc 7h30 ngày 20/7/2013 (Thứ bảy ).

      Đợt 2: Các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 tốt nghiệp tháng 6/2013.

        - Thời gian bắt đầu: Lúc 7h30 ngày 28/7/2013 (Chủ nhật ).

  2. Địa điểm tổ chức buổi lễ: tại Hội trường Trung tâm GDQP- An ninh sinh viên, Khu I Trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp phải có mặt đúng 7h00.

  3Địa điểm đăng ký tham dự buổi lễ và lệ phí đăng ký lễ phục:

      - Sinh viên tham dự và đăng ký lễ phục tại các văn phòng các Khoa thuộc Trường Đại học Trà Vinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/7/2013.

       - Lệ phí tham dự lễ bế giảng (bao gồm lễ phục) thu từ sinh viên là 50.000đ/sinh viên.

 

II. Buỗi lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên các lớp sau:

  1. Các lớp sư phạm (cao đẳng khóa 2010, TCCN khóa 2011) gồm các lớp: K15MN10, K15THA10, K15THB10, TH11MNA, TH11MNB, TH11MNC, TH11MND, TH11MNE.

   2.  Các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 gồm các lớp: DE10KTA10, DE10KTB10, DE10LA10, DE10LB10, CE11KD04, CE11QV10, DF11TT04, DF11QKD04, DF11KT10, DF11NN10, DF11QKDA10, DF11QKDB10, DF11DVT10, DF11TS10, DF11VDT10, DF11NNA10, DF11XD10.

  

   Trên đây là thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp sư phạm (cao đẳng khóa 2010, TCCN khóa 2011), và các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 tốt nghiệp tháng 6/2013. Đề nghị các Khoa, Bộ môn có sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                         Võ Hoàng Khải

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.