THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập và làm việc


    Căn cứ kế hoạch số 07/KH-KT&ĐBCL, ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc tổ chức thi Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2013;

    Căn cứ lịch thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2013;

    Xét đề nghị của Hội đồng Tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2013,

   Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng, Đại học chính quy năm 2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên của Trường được nghỉ như sau:

    1. Đối với học sinh – sinh viên được nghỉ học:

        + Đợt 1: ngày 03, 04, 05/7/2013 (kể cả buổi tối)

        + Đợt 2: ngày 08, 09, 10/7/2013 (kể cả buổi tối)

        Riêng các lớp do Trung tâm, Chi nhánh quản lý vẫn học theo lịch đã ban hành

    2. Đối với công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc tại khu 1 và khu 4 thuộc Trường:

        + Đợt 1: ngày 04, 05/7/2013

        + Đợt 2: ngày 09, 10/7/2013

    Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy, học tập, làm việc bình thường.

   Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả công chức, viên chức, người lao động, học sinh - sinh viên được biết và thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                      KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG         

                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                         Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.