THÔNG BÁO

V/v chuyển phòng học và tạm ngưng hoạt động giảng dạy, học tập

    Căn cứ vào lịch thi tốt nghiệp tháng 6 năm 2013 của Chủ tịch hội đồng thi tốt nghiệp;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phòng học cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp;

    Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh – Sinh viên trường có lịch giảng dạy và học tập được chuyển phòng hoặc nghỉ nếu trùng vào các ngày, phòng như sau:

1. Các phòng sử dụng tổ chức thi:

NGÀY

BUỔI

PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

08/6/2013

Sáng

A01 đến A18

B09 đến B18

HTE3 và HTE4

Khu I- Trường Đại học Trà Vinh

Các lớp ban đêm học bình thường

Chiều

09/6/2013

Sáng

A01 đến A18

B13 và B14

HTE4

2. Chuyển phòng học của giáo viên thỉnh giảng và giáo viên của Trường (xem lịch chuyển đính kèm)

    Ghi chú:      - PH07 – PH33, GD4, GD5: khu 4

              - P03 – P09, HTA, HTB, HTC: khu 3

              - CNTT1, CNTT2, HTKTCN, HTE1, C08: khu 1

              - QTVP01: Bộ môn Quản trị văn phòng, khu 1

    Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

    Trường hợp giáo viên thỉnh giảng có lịch dạy vào ngày 08/6/2013 và sáng ngày 09/6/2013 trùng phòng thi tốt nghiệp nêu trên nhưng chưa có lịch chuyển phòng, đề nghị khoa, bộ môn liên hệ phòng Đào tạo để bố trí phòng. Nếu khoa, bộ môn không liên hệ với phòng Đào tạo trước, giáo viên thỉnh giảng đến giảng dạy mà không sắp xếp được phòng trưởng khoa và trưởng bộ môn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    Đề nghị các đơn vị chức năng thông báo đến tất cả Cán bộ giảng dạy, Học sinh - Sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                          KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (đã ký)

 

                                                                                           Nguyễn Tiến Dũng

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.