KẾ HOẠCH

Về việc tốt nghiệp các lớp cao đẳng, đại học

liên thông hệ chính quy tại trường khóa 2010, 2011;

thi tốt nghiệp các lớp cao đẳng Giáo dục mầm non, Giáo dục Tiểu học,

trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục mầm non hệ chính quy và thi lại tốt nghiệp các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3/2013

Căn cứ kế hoạch đào tạo các lớp chính quy: liên thông khóa 2010, 2011;cao đẳng Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học khóa 2010, trung cấp chuyên nghiệp Giáo dục mầm non khóa 2011 đã được Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch về việc tổ chức thi tốt nghiệp năm 2013 của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;

Căn cứ vào kế hoạch tốt nghiệp của Khoa, Bộ môn;

Căn cứ tình hình thực tế thi lại tốt nghiệp các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3/2013;

Căn cứ tình hình thực tế thực hiện công tác đào tạo, Phòng Đào tạo lập kế hoạch tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, cụ thể như sau:

1.Kế hoạch chung:

   1.1. Các lớp cao đẳng đào tạo theo chương trình niên chế (thi tốt nghiệp)

TT

TÊN LỚP

SĨ SỐ

MÔN THI

Cơ sở ngành

Chuyên ngành

Môn chung

1

K15MN10

51

Tâm lý – Giáo dục

Toán, Tiếng Việt & PPDH

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

2

K15THA10

42

3

K15THB10

36

Tổng cộng:

129

 

   1.2. Các lớp trung cấp chuyên nghiệp đào tạo theo chương trình niên chế (thi tốt nghiệp)

TT

TÊN LỚP

SĨ SỐ

MÔN THI

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Thực hành nghề nghiệp

Môn chung

1 TH11MNA 48 Tâm lý – Giáo dục; Toán và phương pháp hình thành biểu tượng Toán cho trẻ Phương pháp phát triển ngôn ngữ và Tạo hình – Phương pháp hoạt động tạo hình Chính trị
2 TH11MNB 48
3 TH11MNC 49
4 TH11MND 43
5 TH12MNE 46

Tổng cộng:

234  

   1.3. Các lớp đào tạo theo chương trình học chế tín chỉ (không thi tốt nghiệp)

STT LỚP SĨ SỐ HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP GHI CHÚ

1

DE10KTA10

37

Học môn bổ sung

 

2

DE10KTB10

36

 

3

DE10LA10

59

 

4

DE10LB10

55

 

5

CE11KD04

28

 

6

CE11QV10

36

 

7

 

41

 

8

DF11QKD04

36

 

9

DF11KT10

61

 

10

DF11NN10

30

 

11

DF11QKDA10

34

 

12

DF11QKDB10

44

 

13

DF11DVT10

26

 

14

 

23

 

15

DF11VDT10

25

 

16

DF11NNA10

26

 

17

DF11XD10

35

Đồ án tốt nghiệp

 

Tổng cộng:

632

 

Lưu ý: Các lớp hoàn thành chương trình đào tạo, chương trình học bổ sung và kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đã ban hành.

2.Thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận phụ trách

02/5/2013 – 31/5/2013 Chuẩn bị cơ sở, vật chất, thiết bị - Vật tư cho kỳ thi tốt nghiệp. Phòng Quản trị thiết bị, các Khoa, Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp.
02/5/2013 – 20/5/2013 Giải quyết các khoản nợ tồn đọng: nợ môn học, nợ học phí, …. Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Giáo vụ Khoa, Các Bộ môn có lớp dự thi tốt nghiệp và các lớp học môn bổ sung hoặc làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp.
02/5/2013 – 31/5/2013(theo dõi lịch ôn thi) - Giải đáp thắc mắc phần cơ sở ngành, chuyên ngành, lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp và thực hành nghề nghiệp.- Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và Chính trị do phòng Đào tạo xếp lịch ôn. Bộ môn lập lịch ôn thi, niêm yết cho sinh viên biết và gởi về phòng Đào tạo 1 bản theo dõi.
02/5/2013 –20/5/2013 - Sinh viên nộp các chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định của trường.- Đối với các lớp đào tạo theo niên chế: nhận phiếu đăng ký tốt nghiệp.- Đối với các lớp đào tạo theo học chế tín chỉ: nhận danh sách lớp tại khoa để xác nhận lại thông tin cá nhân.  Lớp trưởng/phó tập hợp và nộp về phòng Đào tạo 

21/5/2013 -27/5/2013

Tổng hợp danh sách sv nộp phiếu đăng ký TN lần 1, thi lại và danh sách lớp gởi về phòng KT&ĐBCL. Phòng Đào tạo
03/6/2013(Dự kiến) Họp Hội đồng thi tốt nghiệp và xét tư cách dự thi tốt nghiệp Hội đồng thi, các Bộ môn và GVCN các lớp dự thi tốt nghiệp
08 và 09/6/2013 (Dự kiến) Thi tốt nghiệp.(Theo lịch thi cụ thể) Hội đồng thi; Ban Coi, chấm thi tốt nghiệp; Ban Thanh tra, giám sát.
  • Lưu ý:

       + Trường hợp thi lại tốt nghiệp: tất cả các lớp thi chưa đạt ở kỳ thi tháng 3/2013 (kể cả các lớp thi lại tốt nghiệp các môn văn hóa), nộp phiếu đăng ký dự thi trực tiếp tại phòng Đào tạo từ ngày 02/5/2013 – 20/5/2013.

       + Phiếu đăng ký dự thi có đăng trên website phòng Đào tạo:  http://daotao.tvu.edu.vn hoặc nhận trực tiếp tại phòng Đào tạo.

       + Khoa, bộ môn và giáo viên chủ nhiệm thông báo kế hoạch tốt nghiệp đến các lớp để thực hiện.

3. Biện pháp thực hiện:

- Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tốt nghiệp, phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

- Các khoa và bộ môn chịu trách nhiệm lập kế hoạch ôn tập; thông báo đến sinh viên kế hoạch thi, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên còn nợ, đồng thời thường trực theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai kế hoạch và báo cáo kịp thời cho Ban Giám hiệu.

- Phòng Khảo thí & bảo đảm chất lượng chịu trách nhiệm lập các văn bản liên quan đến kỳ thi và tổ chức thi theo đúng quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     - Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các đơn vị thực hiện thống nhất trình Hiệu trưởng nhà trường xem xét, quyết định.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                          (đã ký)

 

                                                                                                  Phạm Tiết Khánh

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.