THÔNG BÁO

Về việc tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp

cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 và các lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp thi lại tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013

Căn cứ kế hoạch số: 533/KH- ĐHTV ngày 07 tháng 5 năm 2013 kế hoạch vviệc tổ chức buổi lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 và các lớp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thi lại tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013;

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Trà Vinh, Ban tổ chức lễ bế giảng và trao bẳng tốt nghiệp thông báo đến các đơn vị trực thuộc, sinh viên học sinh các lớp dưới đây về thời gian, địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp như sau:

I. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi lễ và đăng ký tham dự buổi lễ:

*Thời gian buổi lễ bắt đầu: lúc 8h30 ngày 15/6/2013

* Địa điểm tổ chức buổi lễ: Tại Hội trường Trung tâm GDQP- An ninh sinh viên, Khu I trường Đại học Trà Vinh. Sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp phải có mặt đúng 7h00 ngày 15 tháng 06 năm 2013.

* Địa điểm đăng ký tham dự buổi lễ và lệ phí đăng ký lễ phục:

     - Sinh viên tham dự và đăng ký lễ phục tại Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/6/2013

   - Lệ phí tham dự lễ bế giảng (bao gồm lễ phục) thu từ sinh viên là 30.000đ/sinh viên.

II. Buỗi lễ bế giảng và trao bằng cho sinh viên các lớp sau:

1. Các lớp cao đẳng, đại học liên thông tốt nghiệp tháng 12/2012 gồm các lớp: DF10AV10, DF10TT10, DF10KDCN10, DF10KDHT10, DF11XD04, DF10BTY10, DF11DVT04, DF11KT04, CE11QV04

2. Các lớp hình thức vừa làm vừa học gồm các lớp: DB09KT, DB09KTA, DB09QKD, DB09QKDA, DB09TT,DB09TTA

3. Các sinh viên đạt ở kỳ thi tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013 chưa đăng ký lễ tốt nghiệp gồm các lớp:

Trung cấp khóa 2009, 2010: TH10CB, TH10CKCA, TH10DCNA, TH10DCNB, TH10HKTA, TH10HKTB, TH10HKTC, TH10HKTD, TH10HKTE, TH10KMA, TH10PLA, TH10PLB, TH10QVA, TH10QVB, TH10SCKA, TH10THA, TH10THB, TH10TS, TH10TTA, TH10TY, TH10XDCA.

Đại học khóa 2008: DA08AVBPDA, DA08AVBPDB, DA08AVDL, DA08DTA, DA08DTB, DA08KTA, DA08KTB, DA08KTC, DA08KTD, DA08QKDTH, DA08QTTCA, DA08QTTCB, DA08QTTCC, DA08TTA, DA08TTB, DA08TTC, DA08TTD, DA08TTE.

         Trên đây là thông báo thời gian và địa điểm tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các lớp cao đẳng, đại học liên thông hệ chính quy khóa 2010, 2011 các lớp vừa làm vừa học khóa 2009 và các lớp đại học, trung cấp chuyên nghiệp thi lại tốt nghiệp tháng 12/2012 và tháng 03/2013. Đề nghị các Khoa, Bộ môn có sinh viên đăng ký dự lễ tốt nghiệp thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                   (đã ký)

 

                                                                    Nguyễn Tiến Dũng

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.