THÔNG BÁO

V/v treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013

                        

       Căn cứ Thông báo số 44/TB-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc treo cờ Tổ quốc, nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013;

      Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến toàn thể công chức, viên chức, học sinh, sinh viên như sau:

1. Treo cờ Tổ quốc:

    Tất cả các khu, chi nhánh làm việc của Trường treo cờ Tổ quốc nơi trang trọng từ 06 giờ sáng ngày 30/4/2013 đến hết ngày 01/5/2013.

2. Thời gian nghỉ lễ và phân công trực:

  • Đối với giảng viên và sinh viên, học sinh:

           Giảng viên và sinh viên, học sinhnghỉ 02 ngày (30/4 và 01/5/2013) theo quy định, ngày 02/5/2013 trở lại giảng dạy và học tập bình thường.

  • Đối với viên chức làm công tác hành chính và người lao động:

           Công chức, viên chứclàm công tác hành chính và người lao động,việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2013 được hoán đổi như sau: công chức, viên chức và người lao động nghỉ ngày thứ Hai - ngày 29/4/2013 và đi làm ngày thứ Bảy - ngày 04/5/2013. Do đó, dịp lễ 30/4 và 01/5/2013, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 05 ngày liên tục, từ ngày 27/4/2013 đến hết ngày 01/5/2013.Ngày 02/5/2013 trở lại làm việc bình thường.

     Trong các ngày nghỉ lễ, Trưởng các đơn vị phải phân công trực để giải quyết công việc đột xuất và bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn.

     Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo đến công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động biết, thực hiện./.

                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                  (Đã ký)

                                                                  Lê Văn Dờn

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.