THÔNG BÁO

V/v tạm ngưng hoạt động giảng dạy và học tập

    Căn cứ vào lịch thi tuyển sinh hệ vừa làm vừa học, liên thông, văn bằng 2 tháng 4 năm 2013 của Chủ tịch hội đồng thi tuyển sinh;

    Căn cứ vào nhu cầu sử dụng các phòng học cho công tác tổ chức thi tuyển sinh.

    Nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh thông báo đến tất cả Viên chức giảng dạy, chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập, Học sinh – Sinh viên Trường có lịch giảng dạy và học tập được nghỉ nếu trùng vào các ngày, phòng như sau:

NGÀY

BUỔI

PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

20/4/2013 Sáng A01 đến A18HTE1 đến HTE4 Khu I- Trường Đại học Trà Vinh Các lớp ban đêm học bình thường
Chiều
21/4/2013 Sáng

 

Ngày Buổi Lớp Họ và tên giáo viên thỉnh giảng Phòng theo lịch đã ban hành Phòng chuyển đổi
20/4/2013 Sáng DB12L10 Trương Chánh Đức A04 B12
DA10SNV Danh Mến A13 B16
DF12QKD12 Lê Quốc Nghi A16 C01
DF12QVB12 Trần Minh Tố HTE4 GD1
Chiều DB12L10 Trương Chánh Đức A04 B12
DA10SNV Danh Mến A13 B17
DF12QKD12 Lê Quốc Nghi A14 C01
DA10XD Từ Thiếu Quyên A18 C07
DF12QVB12 Trần Minh Tố HTE4 GD1
21/4/2013 Sáng DB12L10 Trương Chánh Đức A05 B12
DE10LB10 Vương Hải Khoa A13 B10
DF12QVB12 Trần Minh Tố HTE3 GD1
DA11NN Dương Bảo Việt HTE4 CNTT3
DA11PT
DF12NN12

           Sau thời gian trên các hoạt động giảng dạy và học tập trở lại bình thường.

Trường hợp giáo viên thỉnh giảng có lịch dạy vào ngày 20/4/2013 và sáng ngày 21/4/2013 trùng phòng thi tuyển sinh nêu trên nhưng chưa có lịch chuyển phòng, đề nghị khoa, bộ môn liên hệ phòng Đào tạo để bố trí phòng. Nếu khoa, bộ môn không liên hệ với phòng Đào tạo trước, giáo viên thỉnh giảng đến giảng dạy mà không sắp xếp được phòng học trưởng khoa và trưởng bộ môn hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đề nghị đơn vị chức năng thông báo đến tất cả Viên chức giảng dạy, chủ nhiệm lớp/cố vấn học tập, Học sinh - Sinh viên được biết và phối hợp thực hiện đúng tinh thần thông báo này./.

                                                                                             KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                        (đã ký)

                                                                                                   LÊ VĂN DỜN

 

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.