THÔNG BÁO

V/v kết quả đăng ký môn học online các lớp Đại học, Cao đẳng khoá 2012

         Căn cứ số lượng đăng ký môn học online của sinh viên các lớp đại học, cao đẳng khoá 2012.

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên kết quả xử lý đăng ký môn học online như sau:

Đối với các môn học - nhóm môn học được mở lớp: sinh viên xem thời khoá biểu để theo dõi thực hiện (đính kèm danh sách các môn được mở lớp).

Đối với các môn học – nhóm môn học không mở lớp trong đợt này (đính kèm danh sách không được mở lớp): sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để đăng ký chuyển sang nhóm môn học khác (nếu được). Thời gian đăng ký chuyển nhóm môn học từ ngày 15/4/2013 đến hết ngày 18/4/2012.

           Đề nghị các Khoa và Bộ môn, cố vấn học tập thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

                                                                                   PHÒNG ĐÀO TẠO

                                                                                           (Đã ký)

                                                           

                                                                                   Phạm Trung Yên

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.