THÔNG BÁO

V/v kiểm tra tình hình đăng ký môn học online các lớp Đại học,

Cao đẳng chính quy khoá 2012 , học kì II năm học 2012 - 2013


            Kính gửi:

     - Các Khoa, Bộ môn;

                             - Cố vấn học tập.

           Căn cứ các chương trình đào tạo các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy tại Trường năm học 2012 - 2013;

             Căn cứ kế hoạch tổ chức học tập theo hình thức đăng ký môn học online;

           Căn cứ vào lịch đăng ký môn học online các lớp Cao đẳng, Đại học chính quy khoá 2012

            Phòng Đào tạo trường Đại học Trà Vinh thông báo đến các Khoa, Bộ môn, Cố vấn học tập và Sinh viên về việc kiểm tra lại một số vấn đề như sau:

+ Sinh viên kiểm tra lại có đăng ký đủ, đúng môn học theo chương trình đào tạo, đã được cố vấn học tập duyệt vào quyển sổ đăng ký học tập của Sinh viên.

+ Cố vấn học tập kiểm tra lại có sinh viên nào chưa đăng ký môn học,…

Những trường hợp phát sinh đề nghị Cố vấn học tập, Sinh viên liên hệ phòng Đào tạo để được giải quyết. Thời gian giải quyết từ ngày 27/3/2013 đến hết ngày 29/03/2013.

           Đề nghị các Khoa, Bộ môn và Cố vấn học tập thông báo đến Sinh viên các lớp Đại học, Cao đẳng chính quy khoá 2012 được biết và thực hiện kiểm tra lại đăng ký môn học online đúng theo tinh thần thông báo này .

                                                                                         KT.TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                       PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Khu nhà Hiệu bộ - Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (0294) 3765536 - 3765668 -  3855247
(0294) 3855246 (Số nội bộ: 142, 157)
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.